Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

w Goręczynie

zaprasza

na zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie,

które odbędzie się 12.03.2016r. (sobota) o godz. 1900

w budynku OSP w Goręczynie.

 

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej,  uchwał i wniosków,
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10.Wybory:
    - Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP
   Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
   Dalszy ciąg wyborów:
    - Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
    - Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
11.Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12.Wolne wnioski.
13.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14.Zakończenie zebrania.

 


 

Wróć